fccjxxw.com
非常超级学习网 学习超级帮手
当前位置:首页 >> 数学 >>

2017年甘肃省天水市中考数学试卷【精品文档】

---- 2017 10 4 40 14 x 3 |x+3| A0 B1 C2 D3 24 5 A B C D 34 A2x+y=2xy Bx2y2=2xy2 C2xx2=2x D4x5x=1 44 A 0 B C D 1000 500 54 130 000 000kg 130 000 000kg A13107kg B0.13108kg C1.3107kg D1.3108kg 64 ABC cosB A B C D 1 29 74 A =2 B 8 C D 84 y=x y=x2 y= A B C D 94 AB O CDABBCD=30CD=4 = S A2 B C D 104 ABC AB=AC=4cmB=30 P B cm/s BC C Q B 1cm/s BAAC C BPQ ycm2 xs y x A D B C 2 29 8 4 32 114 x 124 x3x= 134 x*y= 3*1= = 2*3 *2= 144 ABCD DAC=65 E CD BE AC FBCE BE C AB CAFC= 154 n n 164 8 1.6 O20 A AM 174 ABCD 4E BC BE=1 P AC PBPE P AC PBE 184 y1=ax2+bx+ca0 3 29 A13 x B40 y2=mx+nm0 AB abc0 ax2+bx+c=3 x 10 1x4 y2y1xax+ba+b 3 28 1910 114+ sin60+ 2 0 21 x= 1 208 P 60 A 20 P 45 B P 2110 0.5 4 4 29 10 0.25 6 1 1 2 3 2 2 50 228 y=kx+b y= A24 B4n 1 2 B BCx C ACACB 2310 ABD O E BD C O DBC=A OE F BC C 1BC O 2O 6BC=8 BD 5 29 2410 A B 10 A 1 B 2 400 A 2 B 1 350 1 A B 2 A B 60 100 A B 1220 10 650 2510 ABC DEF BAC=EDF=90 DEF E ABC BC DEF E DE AB P EF CA Q 1 Q AC AP=AQ BPECQE 2 Q CA BPECEQ BP=2CQ=9 BC 2612 xOy y=ax22ax3aa 0 x AB A B A ly=kx+b y C D CD=4AC 1 AB 6 29 2 l kb a 3 E l ACE a 4 P Q ADPQ P 7 29 2017 10 4 40 14 2017 x 3 |x+3| A0 B1 C2 D3 x 3 x=3 |x+3|=|3+3|=0 A 24 2017 5 A B C D C 34 2017 A2x+y=2xy Bx2y2=2xy2 C2xx2=2x D4x5x=1 A2x+y Bx2y2=2xy2 C2xx2= D4x5x=x 8 29 B 44 2017 A 0 B C D 1000 500 A 0 B P 0P1 C D 1000 A 54 2017 130 000 000kg 130 000 000kg A13107kg B0.13108kg C1.3107kg D1.3108kg 130 000 000kg=1.3108kg D 64 2017ABC cosB A B C D 1 AB=4 BD=4 9 29 cosB= B = 74 2017 A =2 B 8 C D A =2 B 8 C =2 D C 84 2017 y=x y=x2 y= A B C D C 94 2017AB O CDABBCD=30CD=4 S = 10 29 A2 B C D CDAB E AB O CDAB CE=ED=2 BCD=30 DOE=2BCD=60ODE=30 OE=DEcot60=2 =2OD=2OE=4 S =S ODB S DOE+S BEC= 2 +2 = B OE DE+ BECE= 104 2017ABC AB=AC=4cmB=30 P B cm/s BC C Q B 1cm/s BAAC C BPQ y cm2 xs y x 11 29 A B C D AHBC H AB=AC=4cm BH=CH B=30 AH= AB=2BH= AH=2 BC=2BH=4 P cm/sQ 1cm/s P B C 4sQ C 8s 0x4 QDBC D 1BQ=xBP= x RtBDQ DQ= BQ= x y= x x= x2 4x8 QDBC D 2CQ=8xBP=4 RtBDQ DQ= CQ= 8x y= 8x4 = x+8 y= D 12 29 8 4 32 114 2017 x x

更多相关文章:

非常超级学习网 fccjxxw.com

copyright ©right 2010-2021。
非常超级学习网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图